De op deze website genoemde gegevens worden enkel verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie of het doen van aanbevelingen dient niet als juridisch advies te worden beschouwd.

Sewcharan & Pick is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Er wordt toestemming verleend om kennis te nemen van de website en de informatie erop en om daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en een verwijzing naar deze disclaimer bij die kopie is opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de informatie daarop, daaronder mede begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sewcharan & Pick niet toegestaan.