STRAFRECHTELIJKE ADVIES- EN PROCESPRAKTIJK

IN STRAFZAKEN KUNNEN DE NAVOLGENDE DIENSTEN WORDEN GENOEMD:
 • Het indienen van klaagschriften tegen niet verdere vervolging bij het Hof van Justitie
 • Het snel optreden bij aanhoudingen door in contact te treden met de betreffende inspecteur van politie en/of de officier van justitie en/of de procureur-generaal
 • Het adviseren vóór en aanwezig zijn bij voorgeleidingen op het politiebureau en op het parket van de procureur-generaal alsook bij de rechter-commissaris in strafzaken
 • Het adviseren in alle soorten strafzaken en ten overstaan van de rechter-commissaris en de kantonrechter namens de verdachte het woord voeren
 • Het geven van schriftelijke adviezen in lopende strafprocessen
 • Het indienen van verzoeken tot invrijheidstelling zowel bij de rechter-commissaris als bij het Hof van Justitie
 • Het indienen van klaagschriften tegen inbeslagneming van goederen
 • Het indienen van klaagschriften tegen het invorderen van rijbewijzen
 • Het optreden in uitleveringszaken ten overstaan van de kantonrechter in eerste aanleg en bij het Hof van Justitie in hoger beroep
 • Het verlenen van bijstand terzake rechtshulpverzoeken
 • Het voeren van strafrechtelijke korte gedingen
 • Het indienen van gratieverzoeken en schadevergoeding ex. artikel 77 van het Wetboek van Strafvordering
 • Het indienen van klachten bij de Inter-Amerikaanse Commissie inzake de Rechten van de Mens en bij andere internationale rechtsprekende organen