Sewcharan & Pick

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van NV Jusesur handelend onder de naam Sewcharan & Pick gevestigd te Paramaribo

I. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Sewcharan & Pick: de handelsnaam van de naamloze vennootschap NV Jusesur;

b. het kantoor: NV Jusesur h.o.d.n. Sewcharan & Pick te Paramaribo;

c. cliënt: de contractspartij van het kantoor;

d. honorarium: de financiële vergoeding – exclusief omzetbelasting, verschotten en kantoorkosten zoals in sub e en f bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt;

e. verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder bijvoorbeeld vastrecht, kosten van derden (deurwaarder, deskundige, etc.);

f. kantoorkosten: de vaste percentuele opslag op het honorarium vanwege de kosten van kantoorfaciliteiten e.d.;

g. de overeenkomst: de overeenkomst van dienstverlening tussen NV Jusesur h.o.d.n. Sewcharan & Pick en cliënt.

II. Rechtsgebieden
Sewcharan & Pick houdt zich bezig met alle voorkomende rechtsgebieden in de Surinaamse rechtspleging.

III. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan Sewcharan & Pick wordt verstrekt. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

IV. Overeenkomst van dienstverlening
a. Een overeenkomst van dienstverlening komt eerst tot stand nadat de opdracht door Sewcharan & Pick is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van dienstverlening kan Sewcharan & Pick slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en juridische medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

b. De cliënt stemt ermee in dat Sewcharan & Pick de overeenkomst van dienstverlening onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zonodig met inschakeling van derden.

c. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover Sewcharan & Pick verbonden.

V. Declaratie
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium dan wel het voorschot op het nader vast te stellen honorarium wordt bij de totstandkoming van de opdracht aan de cliënt meegedeeld.

b. Naast het honorarium is de cliënt dus kantoorkosten zoals hiervoor in artikel I sub f omschreven, verschuldigd.

c. Indien Sewcharan & Pick in een gerechtelijke procedure namens de cliënt optreedt, is de cliënt tevens verschotten, zoals hiervoor in artikel I sub e omschreven, verschuldigd. De hoogte van deze verschotten varieert met de aard van de gerechtelijke procedure, de rol van de cliënt in deze procedure als eiser dan wel gedaagde, et cetera. Deze kosten vormen geen vergoeding voor de werkzaamheden van Sewcharan & Pick, doch zijn verschuldigd aan de betreffende derde, zoals de betrokken rechterlijke instantie, de deurwaarder etc. Sewcharan & Pick doet de cliënt deze zogenaamde verschotnota’s direct na ontvangst toekomen dan wel worden die kosten vooraf in rekening gebracht. De cliënt dient deze nota’s te allen tijde direct na ontvangst aan Sewcharan & Pick te betalen.

d. Verrichte werkzaamheden worden regelmatig tussentijds gedeclareerd, ongeacht de omvang van de werkzaamheden en het stadium waarin de werkzaamheden zich bevinden.

e. Sewcharan & Pick is steeds, als er een honorarium is afgesproken, gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

f. Sewcharan & Pick behoudt zich het recht voor haar voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de gewijzigde voorwaarden, behoudens in geval van bijzondere en onvoorziene omstandigheden, slechts van toepassing zullen zijn op opdrachten die zijn verstrekt na de totstandkoming van de gewijzigde voorwaarden.

VI. Betaling
a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Sewcharan & Pick gestelde bankrekeningen, dan wel door betaling in contanten ten kantore van Sewcharan & Pick tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling door middel van een beroep op verrekening is uitgesloten.

b. Betaling van declaraties van Sewcharan & Pick dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% (één procent) rente per maand verschuldigd.

c. Indien Sewcharan & Pick invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering, met een minimum van SRD 1.500,– (eenduizend vijfhonderd Surinaamse dollar), ten laste van de cliënt.

VII. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van Sewcharan & Pick jegens cliënten en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Sewcharan & Pick beperkt tot voormeld eigen risico onder voormelde verzekering.

c. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en wordt door de cliënt ter zake gevrijwaard. Het kantoor is gerechtigd om mede namens de cliënt de algemene voorwaarden van de derde, eventueel met aansprakelijkheidsbeperking, te aanvaarden.

d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

e. Indien niettegenstaande het in deze bepaling onder de letters a tot en met d en f bepaalde Sewcharan & Pick in voorkomend geval toch aansprakelijk zou zijn voor geleden schade die het bedrag van het eigen risico van de polis van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering (hierna te noemen: het meerdere) overschrijdt, is de aansprakelijkheid van Sewcharan & Pick voor deze schuld van de NV voor het meerdere uitgesloten.

f. De in deze bepaling vermelde aansprakelijkheidsbeperking(en), met uitzondering van de aansprakelijkheidsbeperking vermeld onder sub

e. geldt niet in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van een van de advocaten die de NV ter uitvoering van een opdracht vertegenwoordigt.

g. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, dan wel geen verzekering(en) als vorenbedoeld van kracht mochten zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van SRD 30.000,– (dertigduizend Surinaamse dollar) of, indien het door Sewcharan & Pick in rekening gebrachte honorarium in betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van SRD 40.000,– (veertigduizend Surinaamse dollar).

VIII. Vervaltermijn
Alle vorderingsrechten van de cliënt jegens Sewcharan & Pick  in verband met door Sewcharan & Pick verrichte werkzaamheden vervallen twaalf maanden na het tijdstip waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten.

IX. Nietigheid
In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

X. Geschillen
Op de overeenkomst is het Surinaams recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Paramaribo.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens in de Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Surinaamse rechtsgebied bindend zijn.