Slide 1
Welkom bij Sewcharan & Pick​
Slide 2
Welkom bij Sewcharan & Pick​
Slide 3
Welkom bij Sewcharan & Pick​
previous arrow
next arrow

Sewcharan & Pick is opgericht op 6 juni 2001 en heeft de grondwaarden van de advocatuur nog immer hoog in haar vaandel staan, cliënten kunnen aldus integere, deskundige en onafhankelijke dienstverlening verwachten.

Waarmee kunnen wij u helpen?

ADVIESPRAKTIJK

Wij geven cliënten allerhande adviezen op diverse rechtsgebieden die de rechtspositie van de cliënten beschermen. Hieronder valt ook het voeren van onderhandelingen en opstellen van overeenkomsten.

CIVIELE ADVIES- EN PROCESPRAKTIJK

Wij beschikken over een team van ervaren advocaten met kennis over haast alle rechtsgebieden binnen de civiele procespraktijk.

STRAFRECHTELIJKE ADVIES- EN PROCESPRAKTIJK

Wij hebben gespecialiseerde strafrechtadvocaten die u kunnen bijstaan bij alle procedures die samenhangen met het strafrecht.

ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE ADVIES- EN PROCESPRAKTIJK

Het geven van advies bij de aanvraag van allerhande vergunningen en van de begeleiding daarbij behoort ook tot onze dienstverlening.

Veel gestelde vragen

Ja en nee. Nee, als in het eerste gesprek blijkt dat wij van mening zijn dat het slechts blijft bij één gesprek, bijvoorbeeld omdat het te behartigen belang niet opweegt tegen de kosten of omdat de slagingskansen van het indienen van een eis bij de rechter miniem zijn, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Ja. Als het eerste gesprek leidt tot het verstrekken van een opdracht door de cliënt aan Sewcharan & Pick tot het adviseren van en/of het in rechte vertegenwoordigen voor de cliënt, dan valt het eerste gesprek in de te declareren tijdsbesteding.

Ook wij willen niet voor verassingen komen te staan. Sewcharan & Pick komt daarom in de regel vooraf de declareermethode overeen, dus voordat met de uitvoering van het gegeven en goedgekeurde advies een aanvang wordt gemaakt. In zaken waarbij echter gelijk door de advocaat of de advocaatstagiair moet worden opgetreden, kan met en na instemming van de cliënt, de prijsafspraak achteraf, en wel zo snel mogelijk, worden gemaakt.

Sewcharan & Pick declareert in de meeste gevallen de te verrichten werkzaamheden op basis van een vooraf overeengekomen ‘uurtarief’. Het honorarium zal dan bestaan uit de daadwerkelijk aan een dossier bestede tijd vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. De tijd wordt bijgehouden in het dossier, in de zogenoemde urenstaat. De cliënt kan altijd om een overzicht van de tijdsbesteding vragen, echter is met het opmaken van zo’n overzicht ook weer tijd gemoeid.

Het is ook mogelijk dat een zogenoemd ‘vast tarief’ wordt overeengekomen voor het verrichten van vooraf afgesproken werkzaamheden. Het overeenkomen van een vast tarief is slechts mogelijk indien de zaak het toelaat en de werkzaamheden inzichtelijk zijn. Het is altijd de advocaat of advocaatstagiair die beoordeelt of een zaak voor een vast tarief in aanmerking komt.

Wij hanteren ook het zogenoemde ‘incassotarief’. Deze declareermethode leent zich het best voor het innen van geldvorderingen. Doorgaans is het incassotarief een vast percentage van het uiteindelijk voor de cliënt geïnde geldsbedrag. Het geïnde bedrag wordt altijd ten behoeve van de cliënt gestort op een van de derdengelden rekeningen van ons kantoor.

Het is ook mogelijk een combinatie van voormelde declareermethoden overeen te komen.

Het afgesproken tarief is in alle gevallen exclusief 10% BTW en exclusief overige kosten (onder andere kantoorkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels, deurwaarderskosten, vastrecht e.d.).

Sewcharan & Pick werkt niet op basis van de in Amerika gehanteerde “no cure no pay” declareermethode.

Na sluiting van het dossier blijft het maximaal tien jaren bewaard binnen het archief van Sewcharan & Pick. U kunt het dossier, althans afschriften ervan, binnen deze tien jaren te allen tijde opvragen. Het is mogelijk dat hieraan kosten verbonden zijn en dat u nog openstaande rekeningen dient te voldoen alvorens de afschriften aan u worden verstrekt.

Ja dit is uiteraard mogelijk. Indien het een nieuwe zaak betreft kunt u deze zaak gewoon aanbrengen bij Sewcharan & Pick. Als in de zaak reeds door een andere advocaat wordt opgetreden, zal Sewcharan & Pick de desbetreffende advocaat namens u aanschrijven om uw dossier op te vragen. Ingevolge de gedragsregels voor advcoaten zijn alle advocaten gehouden daaraan gevolg te geven.