BIJDRAGE SEWCHARAN & PICK AAN DE RECHTSBELEVING EN DE RECHTSVORMING IN SURINAME

Advocaten treden op in meer of minder spraakmakende procedures en krijgen zo bekendheid bij het grote publiek doordat journalisten van de spraakmakende zaken verslag doen. Hierdoor kunnen de verrichtingen van deze advocaten rekenen op ruime publieke belangstelling, onder andere van docenten en studenten aan de juridische faculteit van de universiteit en uitgevers van juridische (vak)bladen. Ook onze advocaten treden zo nu en dan op in zulke procedures.

Advocaten leveren, mede op grond van hun wettelijke taakstelling, sedert het ontstaan van dit beroep echter ook een bijdrage aan de rechtsbeleving van de individuele rechtzoekende en aan de vorming van de rechtsorde waarin zij hun beroep uitoefenen.

Deze bijdrage is niet beperkt tot de nationale gemeenschap. Ook de internationale gemeenschap is gebaat bij het optreden van individuele advocaten. Een goed voorbeeld van deze bijdrage is te vinden op het gebied van de mensenrechten. Advocaten brengen immers ook geregeld zaken aan bij internationale mensenrechteninstanties en -hoven en de beslissingen van deze instanties hebben doorgaans universele werking. Het proces van vorming van de nationale rechtsorde voltrekt zich ook in Suriname.

De advocaat dient, wil hij deze bijdrage blijven leveren, goed opgeleid te zijn en is daarom verplicht zich te blijven scholen om bij te blijven met de ontwikkelingen op het gebied van het recht en van de rechtspraktijk. Het is namelijk de taak van elke advocaat zich maximaal in te zetten zodat de rechtzoekende (burgers, ondernemers, organisaties en overheden) de hen toekomende rechten effectief kunnen beleven.

In de gevallen waarin wettelijke regels tekortschieten, ligt het op de weg van de advocaat om de rechter, behalve de feiten en rechtsregels andere bronnen van recht (rechtspraak en rechtsliteratuur) voor te houden, zodat de rechter in staat zal zijn in het concrete geval de beslissing te geven die recht doet aan de zaak van de cliënt.

Het proces van rechtsvinding is naar onze mening niet voorbehouden aan de rechter. Aan de rechter komt wel het prerogatief van rechtspreken toe. Onze advocaten zijn zich bewust van de hiervoor vermelde bijdrage en verantwoordelijkheid aan de rechtzoekende.

Om een idee te geven van zaken waarin advocaten verbonden aan Sewcharan & Pick hebben opgetreden c.q. betrokken zijn geweest en een bijdrage als hiervoor bedoeld hebben geleverd, worden een zestal rechterlijke beslissingen kort belicht. De namen van de betrokken procespartijen zijn vanwege de privacy gefingeerd of weggelaten.

Ter versterking van ons secretariaat zijn wij op zoek naar een (assistent) SECRETARESSE m/v (voltijds dienstverband)

Wij bieden een prettige werksfeer met doorgroeimogelijkheden.