TERMIJN INVERZEKERINGSTELLING EN DE RECHTMATIGHEIDSTOETS

Tot en met februari 2008 kon in Suriname elke verdachte voor de duur van 14 dagen door de hulpofficier van justitie in verzekering worden gesteld en kon alleen de verdachte die daartoe de middelen had, indien die verdachte van mening was dat zijn inverzekeringstelling onrechtmatig was, een verzoek indienen bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken. Bij beschikking d.d. 8 november 2006 heeft het Hof van Justitie van Suriname in hoger beroep op een daartoe strekkend beroepschrift d.d. 2 november 2006 van een van onze advocaten, overwogen dat deze praktijk in strijd is met het internationaal recht. Als gevolg van deze beslissing van het Hof van Justitie is eerst op instructie van de procureur-generaal en later bij wet, de duur van de inverzekeringstelling teruggebracht naar 7 dagen en is bepaald dat elke verdachte binnen uiterlijk 7 dagen na zijn aanhouding voorgeleid moet worden voor de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, die ten spoedigste over de rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming moet oordelen. Indien de rechter-commissaris de vrijheidsbeneming onrechtmatig acht zal die de onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte moeten bevelen. De beschikking van het Hof kunt u hier lezen.