VERGOEDING TEN LASTE VAN DE STAAT BIJ ONRECHTMATIGE VRIJHEIDSBENEMING

Sedert haar oprichting heeft Sewcharan & Pick zich gericht ingezet voor een verandering van de rechtspraktijk in ons land op dit gebied. Nooit eerder, althans voor zover ons bekend, heeft de strafrechter wanneer een strafzaak geëindigd is met een vrijspraak, of bijvoorbeeld met een niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie, in ieder geval met een beslissing inhoudende de onrechtmatigheid van de vrijheidsbeneming, de gewezen verdachte een schadeloosstelling ten laste van de Staat toegekend, zoals internationale mensenrechtenverdragen geratificeerd door Suriname voorschrijven.

Bij beschikking d.d. 13 februari 2015 heeft het Hof van Justitie van Suriname naar aanleiding van een strafzaak waarin een van onze advocaten in hoger beroep belast was met de verdediging, voor het eerst wel een dergelijke beslissing gegeven. De beslissing is om meerdere redenen de moeite van het kennis nemen waard. Behalve de toekenning van de schadeloosstelling, die op zichzelf al als baanbrekend mag worden beschouwd voor Surinaamse begrippen, heeft het Hof van Justitie van Suriname de compensatie voor één dag onrechtmatige vrijheidsbeneming (voorlopige hechtenis) in het Huis van Bewaring aan de Duisburglaan) in ieder geval in de zaak in kwestie,

gesteld op SRD 100,– (USD 29,85). De voorgaande beslissingen maken thans deel uit van het positieve recht van Suriname. Vanaf 13 februari 2015 kan door elke rechtzoekende op deze beslissingen in rechte een beroep worden gedaan. De beslissing is hier te raadplegen.

Onze advocaten werken in zaken die zich daarvoor lenen doelgericht aan het verbeteren van de Surinaamse rechtspleging. Wij hanteren in ons werk de filosofie dat mensen hun menszijn slechts kunnen beleven wanneer zij hun rechten, die onlosmakelijk met dat menszijn verbonden zijn, of zo u wilt daaraan inherent zijn, effectief kunnen beleven. Ook aan de wijze van procederen in civiele zaken, de formele weg langs welke de rechten verwezenlijkt c.q. de rechtsbeleving gerealiseerd kan worden, wordt stelselmatig aandacht besteed.

Op dit moment wordt in een reeks processen op dezelfde doel- en resultaatgerichte wijze gewerkt aan de verbetering van de rechtspraktijk in Suriname. Niet alleen aan de ontwikkeling op het gebied van het straf- en strafprocesrecht en/of het burgerlijk- en burgerlijk procesrecht, maar ook op het gebied van het bestuurs- en het staatsrecht wordt door het team van Sewcharan & Pick derhalve de nodige arbeid verricht.